Uchwała X/64/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chodzież