Uchwała VII/45/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Chodzież podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych...