Uchwała VI/36/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chodzież absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok