Uchwała IX/57/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nieodpłątnego nabycia nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Chodzież