Uchwała III/19/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań własnych Gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska