Uchwała III/13/11 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę Nr XII/68/10 dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chodzież na rok 2011