Uchwała III/12/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Chodzież oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania