Uchwała III/11/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Chodzież na lata 2011-2010