III sesja Rady Gminy (25.03.2011)

Uchwała III/22/11 Rady Gminy w Chodzieży uchylająca Uchwałę Nr XI/63/10 w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Uchwała III/21/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2011

Uchwała III/20/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2011-2018

Uchwała III/19/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań własnych Gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska

Uchwała III/18/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz ustalenia dopłat do taryf dla odbiorców

Uchwała III/17/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała III/16/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach Inicjatyw Lokalnych

Uchwała III/15/11 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę Nr XII/65/10 dot. dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Uchwała III/14/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

Uchwała III/13/11 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę Nr XII/68/10 dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chodzież na rok 2011

Uchwała III/12/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Chodzież oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała III/11/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Chodzież na lata 2011-2010

Uchwała III/10/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chodzież

Uchwała III/9/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Chodzież

Uchwała III/8/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chodzież

Uchwała III/7/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego na rozstrzygnięcie Nr 4/260/2011 dot. Uchwały o zwolnienie z podatku od nieruchomości

Uchwała III/6/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej