Uchwała XII/68/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chodzież na rok 2011