Uchwała XII/66/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi