Uchwała VI/36/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chodzież za I półrocze danego roku budżetowego