Uchwała II/17/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz ustalenia dopłat do taryf dla odbiorców