Uchwała II/16/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki