II sesja Rady Gminy (19.03.2010)

Uchwała II/20/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej...

Uchwała II/19/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego...

Uchwała II/18/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2010

Uchwała II/17/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz ustalenia dopłat do taryf dla odbiorców

Uchwała II/16/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała II/15/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Ratajach