I sesja Rady Gminy (11.02.2010)

Uchwała I/14/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Kamionka

Uchwała I/13/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2010

Uchwała I/12/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami: Gminą Miejską Chodzież, Gminą Chodzież, Gminą Budzyń, Gminą Margonin w sprawie utworzenia Straży Gminnej

Uchwała I/11/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac remontowych kościoła w Podaninie

Uchwała I/10/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych

Uchwała I/9/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę ronda przez przebudowę skrzyżowania

Uchwała I/8/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów Gminy Chodzież

Uchwała I/7/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zacharzynie

Uchwała I/6/10 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę Nr VIII/54/09 dot. uchylenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Uchwała I/5/10 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę Nr X/70/08 dot. Planu Odnowy Miejscowości Podanin

Uchwała I/4/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nietuszkowo

Uchwała I/3/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nabycia na mienie Gminy Chodzież nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Uchwała I/2/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zbycia działek położonych w Milczu i Nietuszkowie

Uchwała I/1/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nadania nazw ulic dla terenów miejscowości Studzieniec