Uchwała VIII/54/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chodzież na rok 2010