II sesja Rady Gminy (20.03.2009)

Uchwała II/11/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu gminy Chodziez na rok 2009

Uchwała II/16/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zaciagnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn."Rekultywacja techniczna i biologiczna nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kamionce..."

Uchwała II/15/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła

Uchwała II/14/09 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chodzież na 2009 rok

Uchwała II/13/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty nalezności przypadających jednostce samorządu terytorialnego

Uchwała II/12/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do taryfy dla odbiorców

Uchwała II/11/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie podwyzszenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociagów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży

Uchwała II/10/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac remontowych koscioła filialnego rzymsko-katolickiego pod wezwaniem św. Maksymiliana w Podaninie objetego ochrona konserwatorską

Uchwała II/9/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego

Uchwała II/8/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie Gminy Chodzież nieruchomości połozonej w Strózewicach

Uchwała II/7/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zbycia działek położonych w Strzelęcinie

Uchwała II/6/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podanin

Uchwała II/5/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stróżewo