X sesja Rady Gminy (15.12.2008)

Uchwała X/82/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy...

Uchwała X/81/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/62/08 Rady Gminy z 30.10.2008 roku w sprawie zbycia działki położonej w obrębie wsi Milcz

Uchwała X/80/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie uchylenia Uchwały I/5/08 Rady Gminy z 6.02.2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych

Uchwała X/79/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na 2008 rok

Uchwała X/78/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zagwarantowania w roku 2009 środków na realizację zadania pn. "Zacharzyn - budowa boiska "Moje boisko-ORLIK 2012"

Uchwała X/77/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały NR XI/93/07 Rady Gminy Chodzież z 20.12.2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała X/76/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały NR XI/92/07 Rady Gminy w Chodzieży z 28.12.2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uchwała X/75/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Chodzieskiej

Uchwała X/74/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego

Uchwała X/73/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie uznania drzew za pomnik przyrody

Uchwała X/72/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pietronki

Uchwała X/71/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Milcz

Uchwała X/70/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podanin

Uchwała X/69/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stróżewo