VI sesja Rady Gminy (28.06.07)

Uchwała Nr VI/52/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w budynku w Zacharzynie

Uchwała Nr VI/51/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.

Uchwała Nr VI/50/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr VI/49/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany uchwały Nr IV/37/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Chodzież do umowy o współfinansowaniu budowy wspólnego

Uchwała Nr VI/48/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Uchwała Nr VI/47/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Kandydatów na Ławników do Sądu Rejonowego w Chodzieży i Sądu Okręgowego w Poznaniu-Ośrodka Zamiejscowego w Pile.

Uchwała Nr VI/46/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie oceny aktualności zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież

Uchwała Nr VI/45/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież

Uchwała Nr VI/44/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nabycia nieruchomości na mienie Gminy Chodzież

Uchwała Nr VI/43/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zbycia działek wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała Nr VI/42/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/06 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr VI/41/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości