Jesteś tutaj:   

Gospodarka nieruchomościami

WÓJT GMINY CHODZIEŻ

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się przy wejściu do siedziby Urzędu Gminy w Chodzieży przy ul. Noteckiej 28 wywieszony został w dniu  25 czerwca  2021 r. - na okres 21 dni - wykaz nieruchomości Gminy Chodzież przeznaczonych do  oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 3 lat.

WÓJT GMINY CHODZIEŻ

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się przy wejściu do siedziby Urzędu Gminy w Chodzieży przy ul. Noteckiej 28 wywieszony został w dniu  11 czerwca  2021 r. - na okres 21 dni - wykaz nieruchomości Gminy Chodzież przeznaczonej do sprzedaży; wykaz obejmuje działkę gruntu położoną w miejscowości Kamionka, oznaczoną numerem 63.

WÓJT GMINY CHODZIEŻ

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się przy wejściu do siedziby Urzędu Gminy w Chodzieży przy ul. Noteckiej 28 wywieszony został w dniu  2 kwietnia 2021 r. - na okres 21 dni - wykaz nieruchomości Gminy Chodzież przeznaczonych do  oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej;  wykaz obejmuje działki gruntu położone Milczu i Oleśnicy.

WÓJT GMINY CHODZIEŻ

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się przy wejściu do siedziby Urzędu Gminy w Chodzieży przy ul. Noteckiej 28 wywieszone zostały w dniu 26  marca 2021 r. - na okres 21 dni - wykazy nieruchomości Gminy Chodzież przeznaczonych do:

1) sprzedaży; wykazy obejmują działki gruntu położone w Ratajach oraz dwa lokale mieszkalne w budynku Nr 42 w Nietuszkowie i budynku Nr  44 w Podaninie;

 

2) oddania w dzierżawę; wykaz obejmuje działki położone w Ratajach i Studzieńcu;

 

3) oddania w najem; wykaz obejmuje pomieszczenia w budynku przy ul. Noteckiej 32  w Chodzieży przeznaczone na cele gospodarcze;

 

4) oddania w użyczenie; wykaz obejmuje pomieszczenie w budynku Nr 55A w Stróżewie

Wójt Gminy Chodzież

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 lipca 2020 roku na tablicy informacyjnej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy w Chodzieży   przy ulicy  Noteckiej 28 wywieszony został - na okres 21 dni ? wykaz nieruchomości Gminy Chodzież przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat działek gruntu położonych w Milczu, Ratajach i Strzelcach;

 

Wójt Gminy Chodzież

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 lipca 2020 roku na tablicy informacyjnej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy w Chodzieży   przy ulicy  Noteckiej 28 wywieszony został - na okres 21 dni - wykaz nieruchomości Gminy Chodzież przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, działek gruntu położonych w Kamionce, Nietuszkowie i Ratajach.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2020 znak: SN-VII.7570.287.2019.7

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Województwa Wielkopolskiego na cele inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 191 w miejscowości Zacharzyn.

Wójt Gminy Chodzież

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 lipca 2020 roku na tablicy informacyjnej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy w Chodzieży   przy ulicy  Noteckiej 28 wywieszone zostały - na okres 21 dni - wykaz nieruchomości Gminy Chodzież przeznaczonych do:
- oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat działki położonej  w Studzieńcu;
- sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, działek położonych w Kamionce, Ratajach i Zacharzynie.
 

Wójt Gminy Chodzież

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu20 marca 2020 roku na tablicy informacyjnej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy w Chodzieży przy ulicy  Noteckiej 28 wywieszone zostały - na okres 21 dni - wykazy nieruchomości Gminy Chodzież przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat.

Wójt Gminy Chodzież

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 stycznia 2020 roku na tablicy informacyjnej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy w Chodzieży   przy ulicy  Noteckiej 28 wywieszony został - na okres 21 dni - wykaz nieruchomości Gminy Chodzież przeznaczonej do oddania w dzierżawę; wykaz obejmuje część działki nr 114/5 położonej w Kamionce, zabudowanej stacją bazową telefonii komórkowej.
 

Wójt Gminy Chodzież

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 października 2019 roku na tablicy informacyjnej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy w Chodzieży   przy ulicy  Noteckiej 28 wywieszony został - na okres 21 dni - wykaz nieruchomości Gminy Chodzież przeznaczonej do zbycia; wykaz obejmuje lokal mieszkalny nr 1  w budynku nr 54 w Stróżewie, usytuowanym na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 140.  
 

Wójt Gminy Chodzież

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Chodzieży przy ulicy Noteckiej 28 wywieszony został, w dniu 14 sierpnia 2019 roku,wykaz nieruchomości Gminy Chodzież przeznaczonej do oddania w użyczenie;wykaz obejmuje nieruchomość położoną w Zacharzynie ? działka gruntu zabudowana remizą strażacką.

 

Wójt Gminy Chodzież

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Chodzieży przy ulicy Noteckiej 28 wywieszone zostały, w dniu 5 lipca 2019 roku,wykazy nieruchomości Gminy Chodzież przeznaczonych do:
 
- oddania w najem; wykaz obejmuje pomieszczenie użytkowe w budynku nr 79D w Milczu,
- oddania w dzierżawę; wykaz obejmuje działkę gruntu (park zabytkowy) w Oleśnicy,
- oddania w dzierżawę; wykaz obejmuje działki gruntu położone w Nietuszkowie, Milczu, Oleśnicy, Podaninie, Ratajach, Stróżewie, Strzelcach i Zacharzynie, przeznaczone pod lokalizację pojemników na odzież używaną. 
 

Wójt Gminy Chodzież

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Chodzieży przy ulicy Noteckiej 28, wywieszony został w dniu 27 czerwca 2019 roku wykaz nieruchomości Gminy Chodzież przeznaczonej do oddania w użyczenie; wykaz obejmuje pomieszczenia w budynku Sali Wiejskiej w Strzelcach.

 

Wójt Gminy Chodzież

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Chodzieży przy ulicy Noteckiej 28, wywieszony został w dniu 18 kwietnia 2019 roku wykaz nieruchomości Gminy Chodzież przeznaczonej do oddania w użyczenie; wykaz obejmuje pomieszczenie w budynku Świetlicy Wiejskiej w Słomkach

 

Wójt Gminy Chodzież

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Chodzieży przy ulicy Noteckiej 28, wywieszone zostały w dniu 4 kwietnia 2019 roku, wykazy nieruchomości Gminy Chodzież przeznaczone do zbycia w drodze przetargu; wykazy obejmują nieruchomości położone w Ratajach i Stróżewie.

 

Wójt Gminy Chodzież

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Chodzieży przy ulicy Noteckiej 28, wywieszone zostały w dniu 22 lutego  2019 roku,  między innymi wykazy nieruchomości Gminy Chodzież przeznaczone do oddania w użyczenie; wykazy obejmują pomieszczenia w budynku Wiejskiego Klubu Kultury w Milczu oraz w budynku Świetlicy Wiejskiej w  Ratajach.

Wójt Gminy Chodzież

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Chodzieży przy ulicy Noteckiej 28, wywieszony został w dniu 22 lutego  2019 roku,  między innymi wykaz nieruchomości Gminy Chodzież przeznaczonej do

zbycia w drodze przetargu; wykaz obejmuje nieruchomość położoną w Ratajach.

 

Wójt Gminy Chodzież

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Chodzieży przy ulicy Noteckiej 28, wywieszone zostały w dniu 10 stycznia  2019 roku, na okres 21 dni,  wykazy nieruchomości Gminy Chodzież przeznaczonych do:

- oddania w dzierżawę na okres do 3 lat; wykaz obejmuje nieruchomość położoną w Oleśnicy, 

- oddania w użyczenie; wykaz obejmuje pomieszczenie w budynku nr 73A w Milczu.Wójt Gminy Chodzież

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w Urzędzie Gminy   w Chodzieży przy ulicy Noteckiej 28 wywieszony został w dniu 4 października 2018 r., na okres 21 dni, wykaz nieruchomości Gminy Chodzież przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat.

Wójt Gminy Chodzież podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej

się w Urzędzie Gminy w Chodzieży przy ulicy Noteckiej 28 wywieszone zostały w dniu 7 września 2018 r.,  na okres 21 dni,  wykazy nieruchomości Gminy Chodzież przeznaczonych do zbycia.

Wykazy obejmują lokale mieszkalne w budynkach: Nr 3 w Kamionce i Nr 1 w Strzelcach.

 

Wójt Gminy Chodzież

stosownie do treści art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) informuje, że w dniu 21 czerwca 2018 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Chodzieży wywieszone zostały  wykazy nieruchomości Gminy Chodzież przeznaczonych do:

- oddania w dzierżawę na okres do 3 lat; wykaz obejmuje działki gruntu położone w Ratajach  i Stróżewie,

- zbycia; wykaz obejmuje działkę gruntu położoną w Ratajach, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową.

Wójt Gminy Chodzież

stosownie do treści art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.; wykaz obejmuje pomieszczenie w budynku Nr 55A w Stróżewie

 

Wójt Gminy Chodzież

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w Milczu i Oleśnicy.

Wójt Gminy Chodzież

stosownie do treści art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  lokal mieszkalny w budynku numer 6 w miejscowości Pietronki.