Dostęp do informacji publicznych

Dostęp do informacji publicznych na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wszystkie informacje publiczne będące w posiadaniu Urzędu Gminy, a nieopublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej są dostępne na wniosek w Urzędzie Gminy w Chodzieży.