Jesteś tutaj:   

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urząd Gminy w Chodzieży udostępnił mozliwość składania wniosków drogą elektroniczną.
Usługę tę udostępniamy za pomocą Elektronicznej Platrofmy Usług Administracji Publicznej MSWiA (ePUAP).
Żeby skorzystać z tej usługi należy posiadać podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem oraz założone bezpłatne konto na paltformie ePUAP.
Po zalogowaniu w systemie ePUAP w katalogu usług należy wyszukać nasz Urząd Gminy przeczytać opis usługi i przejść do wypełniania formularza.

Adres skrytki odbiorczej:  /2632kwifqi/skrytka

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Kancelarii instytucji mieszczącej się przy ul. Noteckiej 28  w Chodzieży na następujących nośnikach danych:

  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF, XLS, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Art. 5. ustęp 1 Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz. U. 01.130.1450 z dnia 15 listopada 2001 r.

Kliknij logo ePUAP ażeby przejść dalej do serwisu

Elektroniczna Skrzynka Podawcza