Ochrona środowiska

Wojewoda Wielkopolski

wszczęcie postępowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dot. gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Rogoźno-Piła.

Wojewoda Wielkopolski

wszczęcie postępowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dot. gazociągu m.Stróżewo

Wojewoda Wielkopolski

wszczęcie postępowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dot. gazociągu m.Stróżewo

 

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Wojewoda Wielkopolski


wszczęcie postępowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dot. gazociągu

 

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla firmy ZPHU CISZEWO w Ciszewie

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla firmy Europol w Podaninie

Decyzja dot. pozwolenia dla Przedsiębiorstwa Karp Oleśnica na pobór wody

Wyłożenie projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chodzież na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

dot. podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie

 

Przystąpienie do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chodzież

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Pozaniu

Departament Srodowiska zaprasza na spotkanie konsultacyjne dot. Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną na inwestycję drogową w miejscowości Zacharzyn

 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną na inwestycję drogową w miejscowości Zacharzyn

 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

w sprawie wniesienia odwołania od  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Zacharzyn"

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Zacharzyn"

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 16 kwietnia 2019 r. o wydaniu w dniu 15 kwietnia 2019 r. decyzji Nr 10/2019 (znak IR-III.747.37.2019.8) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Piła Krzewina - Plewiska

 

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia o zakończeniu postepowania dowodowego

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Zacharzyn"

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

dot. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

 

Obwieszczenie Marszała Województwa Wielkopolskiego

dot. wszczęcia postępowania administracyjnego: "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla planowanej budowy słupów linii energetycznej 400kV Piła Krzewina-Plewiska"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

z dnia 22 października 2018 r., znak: WOO-II.420.122.2018.JC.23  o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Piła Krzewina ? Plewiska.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

„Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD - Piła Główna” w km -0,197÷92,788,
 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

dot. Modernizacji linii kolejowej Poznań - Piła

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 31.12.2014r

Obwieszczenie Wójta Gminy Budzyń

dot. Budowy Farmy Wiatrowej Pawłowo w Gminie Budzyń o mocy do 82 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Budzyń

dot. Budowy Farmy Wiatrowej Pawłowo w Gminie Budzyń o mocy do 82 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Budzyń

dot. Budowy Farmy Wiatrowej Pawłowo w Gminie Budzyń o mocy do 82 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Budzyń

dot.  Budowy Farmy Wiatrowej Pawłowo w Gminie Budzyń o mocy do 82 MW  wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 
 
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Budzyń

Wójt Gminy Budzyń
 
zawiadamia o 
Budowie Farmy Wiatrowej Pawłowo w Gminie Budzyń o mocy do 82 MW 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 
 

Ogłoszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 4 projektów aktualizacji programów ochrony powietrza oraz 2 projektów programów ochrony powietrza

 

Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa dwutorowej napowietrznej linii 110 kV Piła-Krzewina-Chodzież-GPZ Margonin w Sypniewie oraz demontaż starej napowietrznej linii j

 

Wójt Gminy Chodzież

Informuje


Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm. )z a w i a d a m i a m iż w Urzędzie Gminy w Chodzieży ul. Notecka 28 pokój nr 16 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek wraz z raportem , złożony przez firmę Relax Wind Park I Sp. z o.o. Pl. Piłsudzkiego 1 w Warszawie w imieniu której działa pełnomocnik Pan Jan Ostrycharz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa dwutorowej napowietrznej linii 110 kV Piła-Krzewina-Chodzież-GPZ Margonin w Sypniewie oraz demontaż starej napowietrznej linii jednotorowej 110 kV"

W ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chodzież, w godzinach pracy Urzędu od poniedziałki do piątku w godz. od 700 do 1500), każdy ma prawo zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Ewentualne uwagi i wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Chodzieży pokój nr 16 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy w Chodzieży ul. Notecka 28.Wójt Gminy Chodzież

  Zbigniew Salwa      Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Budowa sieci wodociągowej we wsi Podanin gm. Chodzież

 Chodzież, dnia 12 kwietnia 2007 roku

 

 

OŚ7624a/3/2007

 

                                                   Z A W I A D O M I E N I E
                                       o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 61 § 1,3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.Nr 98  poz. 1071 z 2000 r. z poźniejszymi zmianami ) oraz art. 46a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62  poz.627 z 2001 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

iż  z dniem 12 kwietnia 2007 r. zostało na wniosek Miejskich Wodociągów i Kanalizacji  w Chodzieży ul. Kochanowskiego 29  64-800 Chodzież  wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Budowa sieci wodociągowej we wsi Podanin  gm. Chodzież 
Zgodnie z art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony biorą czynny udział w toku prowadzonego postępowania oraz mogą zapoznać się z całością zebranych akt w sprawie, a także składać dowody i wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Gminy w Chodzieży
ul. Notecka 28  pokój nr 15 tel. 067-28-21-608 w 23.

Otrzymują:
1. wg. rozdzielnika
2. a/a

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej " PODANIN CENTERTEL"441148.01 na istniejącym maszcie w m. Podanin gm. Chodzież

Chodzież, dnia 21 marca 2007 r.
OBWIESZCZENIE


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięciaNa podstawie art. 32 ust.2 i art. 46A ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62,poz.627 ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz.U.Nr 98,poz.1071 ze zmianami) Wójt Gminy Chodzież zawiadamia, że w dniu 21 marca 2007 r.

została wydana :


decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej " PODANIN CENTERTEL"441148.01 na istniejącym maszcie w m. Podanin gm. Chodzież


Decyzja ta została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych .

Z aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Chodzieży ul. Notecka 28 pokój nr 15 ( samodzielne stanowisko ds. Ochrony środowiska, gospodarki lokalowej i mieszkaniowej) w godzinach od 7.oo – 15.oo.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m Strzelęcin gm. Chodzież

 

Chodzież, dnia 21 marca 2007 roku


OŚ7624a/2/2007
Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnegoNa podstawie art. 61 § 1,3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z poźniejszymi zmianami ) oraz art. 46a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 poz.627 z 2001 z późniejszymi zmianami)


z a w i a d a m i a m


iż z dniem 21 marca 2007 r. zostało na wniosek Urzędu Gminy w Chodzieży ul. Notecka 28. 64-800 Chodzież wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m Strzelęcin gm. Chodzież

Zgodnie z art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony biorą czynny udział w toku prowadzonego postępowania oraz mogą zapoznać się z całością zebranych akt w sprawie, a także składać dowody i wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Gminy w Chodzieży

ul. Notecka 28 pokój nr 15 tel. 067-28-21-608 w 23.


Otrzymują:

1. wg. rozdzielnika

2. a/a