Jesteś tutaj:   

BIP

Informacja dla wykonawców

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca postępowań o wartości przekraczającej progi unijne od dnia 1.09.2020 roku publikowane i przekazywane będą na platformie elektronicznej.

Wejście na platformę poprzez link: https://gminachodziez.ezamawiajacy.pl/

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

 

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gmina Chodzież zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.gminachodziez.pl  zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523
z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Gminie Chodzież  na stronie bip.gminachodziez.pl przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa bip.gminachodziez.pl spełnia wymagania w 97,4 %.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa dostępna jest w 97,4% zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak tekstu alternatywnego,
 2. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony bip.gminachodziez.pl 19. 11. 2014r
 2. Osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony jest: Dariusz Olejniczak Inspektor ds Informatyzacji i OC
 3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony: UG Chodzież ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
 4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony: tel. 67 28 118 18
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony: email:d.olejniczak@gminachodziez.pl
 6. Strona aktualizowana na bieżąco.
 7. Gmina dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.
 8. W menu -  Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

 

Dostępność architektoniczna obiektów Gminy

Budynek  przy ul.Noteckiej 28 w Chodzieży. w którym siedzibę ma Urząd Gminy nie jest przystosowany osób z niepełnosprawnością ruchową:
Wejści budynku nie zawiera podjazdu umożliwiającego wjazd do urzędu dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku.
Przy budynku nie są wydzielone miejsca do parkowaniadla osób niepełnosprawnych

 

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 • Informacja  - brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Informacja dla użykowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych ? w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.Istnieje mozlwiść zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Procedura wnioskowa-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Telefon (22) 55 17 700

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

https://www.rpo.gov.pl

 

 

 

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności 2020-03-31

Data aktualizacji strony 2020-03-31

 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Ochrona Danych Osobowych

Chodzież,25.05.2018r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Urząd Gminy Chodzież, reprezentowany przez Wójta Gminy Chodzież, z siedzibą ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież, email: sekretariat@gminachodziez.pl; Tel. 0672821608 .
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Chodzież jest Pan Bartosz Pawelczyk; kontakt email: inspektor@rodo-krp.pl ;
 3. Zbieranie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (ADO) jest niezbędne do wypełnienia następujących celów:
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c),
 • do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit.e).
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

   4. Dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom w następujących przypadkach:

 • z uwzględnieniem przepisów prawa,
 • w sytuacjach, gdy jest ono niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora,
 • za wyraźną zgodą podmiotu, którego dane dotyczą.
   5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
   6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
       dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
       w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych(Dz.U. z 2011r. nr 14 poz. 67) oraz w
       oparciu o zapisy umowy wymienionej w pkt. 3 .
   7. Każdej osobie przysługuje prawo do :
 • dostępu do treści swoich danych osobowych
 • ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia zgody dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

   8. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych kiedy uzna, iż przetwarzanie danych

       osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO

   9. Podanie danych jest:

 • obowiązkowe i wynika z przepisów prawa,
 • dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.

  10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

                                                                                         

                                                                                            Administrator Danych Osobowych

                                                                                                         /-/ Kamila Szejner

 

 

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2009r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2009r. Nr 190, poz1493) udostępnia się Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia do wglądu i pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach:

 • Dziennik Ustaw                                                                                                                                                                                                                                               
 • MonitorPolski                                                                                                                                                                                 
 • Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego